Magyar nyelvű szakirodalom:

Baráth Árpád: Kik a kirekesztettek és miért. A hátrányos megkülönböztetések fenomenológiája Baranya megye kistérségében és közellátásában. Esély, 2007. 5. 66–98. p.

Bán Tamás: A diszkrimináció tilalma az Európai Emberi Jogi Egyezményben. Acta Humana, 1991. 5. 37–54. p.

Bán Tamás: A romák emberi jogai és az európai jogi ítélkezés. Fundamentum, 2000. 4. 85–100. p.

Bokorné Szegő Hanna: A diszkrimináció tilalma mint az emberi jogok védelmének alappillére. In Tanulmányok Szentes Tamás akadémikus 70. születésnapja tiszteletére. Budapest, 2003, BKÁE. 82–87. p.

Bokorné Szegő Hanna: A diszkrimináció tilalmának modern felfogása. Acta Humana, 2001. 43. 5–30. p.

Bragyova András: Egyenlőség és alkotmány. Az alkotmányos egyenlőségi szabály jelentése és alkalmazása. In Lamm Vanda (szerk.): Van és legyen a jogban. Tanulmányok Peschka Vilmos 70. születésnapjára. Budapest, 1999, KJK – MTA Állam- és Jogtudományi Intézet. 21-66. p.

Demeter Judit: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény – az Egyenlő Bánásmód Hatóság által lefolytatott eljárások tükrében. Acta Humana, 2006. 1. 49–66. p.

Fitsum A. Alemu: A tesztelés mint bizonyítási módszer a bírósági eljárásban. Fundamentum, 2000. 2. 74–79. p.

Görömbei Sára: Az első lépések egy új keretben. A Nemzeti Kisebbségek Védelméről Szóló Keretegyezmény és a kezdeti tapasztalatok. Jogtudományi Közlöny, 2000. 11. 448–462. p.

Győrfi Tamás: A diszkrimináció tilalma: egy különleges státuszú jog. Jogtudományi Közlöny, 1996. 7–8. 275–293. p.

Gyulavári Tamás: Egy „próbaper” története. Fundamentum, 1998. 4. 155–158. p.

Gyulavári Tamás: Három évvel az antidiszkriminációs szabályozás reformja után. Esély, 2007. 3. 3–35. p.

Halmai Gábor: Hátrányos passzivizmus. Fundamentum, 2000. 4. 70–74. p.

Halmai Gábor (szerk.): A hátrányos megkülönböztetés tilalmától a pozitív diszkriminációig. Budapest, 1998, AduPrint–INDOK.

Kaltenbach Jenő: Diszkrimináció a közoktatásban. Család, Gyermek, Ifjúság, 2002. 2. 11–15. p.

Kardos Gábor: A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Egyezményében és az Emberi Jogok Európai Bíróságának, illetve Bizottságának gyakorlatában. Jogtudományi Közlöny, 1992. 1. 29–33. p.

Kardos Gábor: A diszkrimináció tilalma és az egyenlőség értelmezése: a nemzetközi jog lehetőségei. Acta Humana, 2003. 1–2. 9–19. p.

Kardos Gábor: Alkalmi tűnődés fontos dolgokról. Fundamentum, 1998. 1–2. 105–107. p.

Kardos Gábor: A nemi diszkrimináció értelmezésének egyes kérdései az EU Bíróság esetjogában. In Gyulavári Tamás (szerk.): Egyenlő esélyek és jogharmonizáció. Budapest, 1997, Munkaügyi Minisztérium Egyenlő Esélyek Titkársága – Integrációs Stratégiai Munkacsoport. 43–53. p.

Kardosné Kaponyi Erzsébet: A nemek közötti egyenjogúság kérdése az Európa Tanács tevékenységének tükrében. Acta Humana, 1999. 35–36. 36–67. p.

Kádár András Kristóf: Diszkriminációellenes törvény: új intézmények a magyar jogrendszerben. Belügyi Szemle, 2004. 2–3. 51–69. p.

Kiss Barnabás: Az egyenlő bánásmód követelménye az Alkotmánybíróság gyakorlatában. In Acta Universitatis Szegediensis. Acta juridica et politica. Tomus 67. 2005. 17 p.

Kiss Barnabás: A jog egyenlősége – az egyenlőség joga. Szeged, 2006, Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.

Király Miklós: A diszkrimináció tilalma az Európai Bíróság joggyakorlatában. Budapest, 1998, Akadémiai Kiadó.

Kovács Krisztina: A diszkriminációtilalom kiterjesztése az Emberi Jogok Európai Egyezményében. Fundamentum, 2000. 4. 27–33. p.

Kovács Krisztina: A hátrányos megkülönböztetés tilalma. In Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Budapest, 2003, Osiris. 363-421. p.

Kovács Krisztina: Az igazságos kvóta. Fundamentum, 2006. 4. 5–16. p.

Kovács Péter: A rodopi mufti esete a nemzetközi joggal. Kisebbségi autonómiabarát ítélet az Emberi Jogok Európai Bíróságán: magányos fecske vagy új tendencia? (Széljegyzet a Szerif c. Görögország ítélet margójára) Acta Humana, 2000. 41–42. 63–74. p.

Kovács Virág: A szexuális irányultság mint a diszkrimináció egyik fajtája és annak jogi értékelése a magyar és uniós joggyakorlatban. Magyar Jog, 2003. 8. 484–491. p.

Kovács Virág: A szexuális szabadság jogi megközelítésének problémái. Jogtudományi Közlöny, 2003. 7–8. 322–330. p.

Környei Ágnes: A diszkrimináció tilalmának kiteljesedése az Európai Unióban. Acta Humana, 2003. 1–2. 86–103. p.

Kőváriné Ignáth Éva: A diszkrimináció tilalma fogalmának új elemei: az életkor, a fogyatékosság és a szexuális orientáció szerinti diszkrimináció. Acta Humana, 2003. 1–2. 120–132. p.

Krizsán Andrea: Amerikai megközelítés a faji alapú diszkrimináció értelmezésében. Fundamentum, 2000. 3. 13–32. p.

Krizsán Andrea: Diszkriminációtilalom a kisebbségi biztos gyakorlatában. Fundamentum, 2001. 2. 24–39. p.

Lehoczkyné Kollonay Csilla: Kezdeti lépések a foglalkoztatási diszkrimináció bírósági gyakorlatában. Fundamentum, 1998. 4. 91–95. p.

Loss Sándor: Diszkrimináció, avagy a szegregáció egyik formája. In Pósán László (szerk.): Collectio iuridica Universitatis Debreceniensis II. Debrecen, 2002, Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézete. 156–181. p.

Maud Buquicchio – de Boer: Az Emberi Jogok Európai Egyezményének a nemek egyenjogúságára vonatkozó joggyakorlata, a családi és a magánélet területén. Jogtudományi Közlöny, 1994. 4–5. 185–192. p.

Maud Buquicchio – de Boer: Az Emberi Jogok Európai Egyezményének a nemek egyenjogúságára vonatkozó joggyakorlata a letartóztatási feltételek, a bíróság által alkalmazott testi büntetés, a szociális juttatások, a politikai jogok és az adózás területén. Jogtudományi Közlöny, 1994. 6. 257–261. p.

Mészáros István László: A vallási jogegyenlőség védelmében. Fundamentum, 1999. 2. 99–104. p.

Molnár Tamás: Az életkor miatti diszkrimináció. Beszámoló a Hannoverben tartott nemzetközi kollokviumról. Acta Humana, 2003. 4. 105–109. p.

Örkény Antal: A romák esélyegyenlősége alulnézetből. Fundamentum, 2006. 4. 45–56. p.

Palásti Sándor: A diszkrimináció természete. A kisebbségek jogainak védelme a magyar jogrendszerben. Társadalmi Szemle, 1998. 5. 67–77. p.

Pap András László: Az esélyegyenlőség logikája. Fundamentum, 2001. 2. 89–96. p.

Pekala Károly: A diszkrimináció tilalma a személyiségi jogok körében. In Szigeti Péter (szerk.): Tanulmányok a jogvédelem és a rendvédelem köréből. Budapest, 1998, Rendőrtiszti Főiskola, Jog- és Államtudományi Tanszék. 111–136. p.

Prugberger Tamás: Az esélyegyenlőség és a diszkrimináció, „megreformált” rendezése az európai és a magyar munkajogban. Lehoczkyné Kollonay Csilla – Petrovics Zoltán (szerk.): Liber amicorum. Studia Ida Hágelmayer dedicata. Ünnepi dolgozatok Hágelmayer Istvánné tiszteletére. Budapest, 2005, ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék. 144–154. p.

Román László: A jogegyenlőség tartalma és a diszkrimináció tilalma. In Ádám Antal (szerk.): Alapjogok és alkotmányozás. Az emberi jogok szabályozása az új alkotmányban. Budapest, 1996, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete – Közgazdasági és Jogi Kiadó. 171–244. p.

Somfai Balázs: A nemek egyenjogúsága a családi kapcsolatokban. Magyar Jog, 2001. 3. 165–171. p.

Somfai Balázs: A nemek egyenjogúsága a családi kapcsolatokban. In Filó Erika (szerk.): Emlékkönyv Pap Tibor professzor halálának 25. évfordulójára. Pécs, 2002, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 135–152. p.

Sajó András: „…a faji gyűlölet igazolása büntetendő”. Fundamentum, 2004. 4. 21–34. p.

Sárközi Irén: A szexuális zaklatás mint a diszkrimináció sajátos megjelenési formája. Belügyi Szemle, 1995. 7–8. 104–109. p.

Schanda Balázs: Vallásszabadság és egyenlő bánásmód a magyar jogrendszerben. Jogtudományi Közlöny, 2005. 12. 517–523. p.

Sólyom László: Az Alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. Budapest, 2001, Osiris.

Szajbély Katalin: A pozitív intézkedések fogalma és alkalmazásuk lehetősége a faji diszkrimináció elleni küzdelemben az Európai Unió tagállamaiban. Jogelméleti Szemle, 2004. 3.

Szemesi Sándor: A diszkrimináció tilalmának fejlődése a nemzetközi jogban, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Egyezményére. Collega, 2005. 2. 194–197. p.

Szemesi Sándor: A diszkriminációmentesség a magyar alkotmányban. In Stipta István (szerk.): Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium. Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Miskolc, 2004. 195–215. p.

Szemesi Sándor: Az élet és emberi méltóság, valamint a diszkrimináció tilalmának összefüggései az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogában. Jogtudományi Közlöny, 2007. 5. 216–231. p.

Szemesi Sándor: A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában. Budapest, 2009, Complex.

Szente Zoltán: A pozitív megkülönböztetés problémái. Fundamentum, 2006. 4. 17–44. p.

Szüdi János: Esélyegyenlőség a közoktatásban – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről általában. Magyar Közigazgatás, 2005. 1. 16–37. p.

Takács Judit: Az intézményesített diszkrimináció vége? Fundamentum, 2002. 3–4. 95–103. p.

Weller Mónika: A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában. Acta Humana, 2003. 1–2. 25–35. p.

Zsolnay János: Kényszer és választások. Oktatáspolitika és szegregáció Miskolc és Nyíregyháza általános iskoláiban. Esély, 2006. 4. 48–71. p.

 

Idegen nyelvű szakirodalom:

Robert Alexy: A Theory of Constitutional Rights. Oxford, 2002, Oxford University Press.

John Gardner: Discrimination as Injustice. Oxford Journal of Legal Studies 16, 1996. 353-367. p.

Doris König – Anne Peters: Das Diskriminierungsverbot. In Rainer Grote – Thilo Marauhn (szerk.): EMRK/GG Konkordanzkommentar zum europäischen und deutschen Grundrechtsschutz. Tübingen, 2006, Mohr Siebeck. 1114-1221. p.

David A. Strauss: Discriminatory Intent and the Taming of Brown. The University of Chicago Law Review 56. 1989. 935-1015. p.

 

 

További írások

magyar-helsinki-bizottsag

Kollégáink azért futnak maratont, hogy egyszerűbben segíthessünk ügyfeleinknek! Segíts te is minket ebben!

#maraton #hajrahelsinki

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.